I affaldsplanen anvendes en række ord, der er karakteristiske for affaldsplanlægningen. Her redegøres kort for betydningen af udvalgte begreber.

 
 

Bilag 1 - Ordforklaring

Affaldshierarki
Affaldshierarkiet udtrykker en prioritering af affaldshåndteringen efter følgende princip, hvor 1 er bedst:

1. Affaldsminimering
2. Genanvendelse
3. Forbrænding
4. Deponering.

Affaldsfraktion/affaldstype

Affald, der har materialemæssig ensartethed, som f.eks. papir, glas, træ, m.m.

Anvisningsordning
Kommunen anviser mulighed for bortskaffelse af affaldet til et godkendt anlæg. Ansvaret for at affaldet bortskaffes i overensstemmelse med kommunens anvisninger påhviler affaldsproducenten, ligesom udgiften hertil er producentens.

Bioaffald
Grønt affald fra husholdninger, eksempelvis skræller fra frugt og grønt, blomsterafklip, brødrester mv. Fraktionens præcise sammensætning vil være afhængig af, om den efterfølgende behandling er kompostering eller bioforgasning.

Brugerundersøgelse
En undersøgelse lavet blandt kommunens borgere enten ved telefoninterviews, ved interviews i marken eller ved udlevering af spørgeskema til udfyldelse. Målet med en brugerundersøgelse er at få borgernes holdning til forskellige systemer og elementer omkring affaldshåndteringen.

Bygge- og anlægsaffald
Affald fra nedrivning og konstruktioner, der afleveres på genbrugspladserne.

Haveaffald
Affald fra haver i form af træ, grene, blade, stød og græs.

Dagrenovation og genanvendelige fraktioner
Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt kan komme ned i en skraldepose, herunder papir, emballager af glas, metal og plastik, organisk affald, batterier og restaffald

Elektronikaffald
Elektronikaffald omfatter alt elektronisk udstyr der kasseres, herunder tv, dvd, radio, hårtørrer, spil, computer, piskeris mv.

Husholdninger, affald fra
Ud over husholdningsaffald (se denne), skabes mange andre slags affald i en husholdning. Affald fra husholdningerne dækker over både husholdningsaffald og storskrald indsamlet gennem en storskraldsordning eller på genbrugspladserne. Have- og byggeaffald er ikke indeholdt i denne fraktion. Sommerhuse og andre fritidshuse henregnes til husholdninger.

Husholdningsaffald
Jævnfør Regeringens Ressourcestrategi 2013-18 (se denne), er husholdningsaffald organisk affald, papir, pap, glas, plast, metal og træaffald fra husholdningerne. Det er denne fraktion, der udgør grundlaget for målet om 50% genanvendelse. Bør ikke forveksles med "affald fra husholdninger" (se denne). Affald fra sommerhuse og andre fritidshuse betegnes som husholdningsaffald.

Miljøscreening
Overordnet gennemgang af en række forskellige miljøparametre i forhold til en konkret aktivitet og dennes indvirkning på omgivelserne. De miljømæssige parametre kan blandt andet være luft, vand, sundhed, flora og fauna mv.

Miljøvirkninger
I affaldsplanen angives mængden af sparet CO2 ved brug af bestemte systemer i forhold til teoretisk set ikke at gøre noget. Det er dog ikke altid, at mængden af sparet CO2 er den tungest vejende grund til at genanvende ressourcerne. Genanvendelse af ressourceknappe materialer kan veje tungere, selvom der så ikke spares CO2.

Nærgenbrugsplads
En mindre udgave af en genbrugsplads, hvor der kun modtages et begrænset antal affaldstyper, og hvor åbningstiden er meget kortere.

Regulativ
Et regulativ er kommunens redskab til at beskrive de affaldsordninger, som borgere og virksomheder skal anvende i kommunen i relation til forskellige affaldstyper. Regulativet beskriver ordningens sammensætning, materiel og muligheden for at benytte et behandlingsanlæg.

Ressourcestrategi, Regeringens
I 2013 udkom Regeringens Ressourcestrategi "Danmark uden affald". I den, og den tilhørende Ressourceplan 2013-2018, fastsættes mål for genanvendelse af husholdningsaffald (se denne) og andre typer affald i Danmark frem mod 2022. Jammerbugt Kommune har besluttet at følge de nationale målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald.

Storskrald
Affald fra husstande, der størrelsesmæssigt ikke kan komme ned i en skraldepose, herunder cykler, papkasser, farligt affald, elektronik, tøj, møbler, køleskabe m.m.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort