Affaldsplanen 2010 - 2012 opstillede mål og initiativer til gennemførelse i sidste planperiode. Nedenfor ses en gennemgang af initiativerne og en vurdering af, om de er gennemført.

 
 

Bilag 2 - Opfølgning på Affaldsplan 2010-2012

Evalueringen er gennemført for at fastlægge, i hvor høj grad de forskellige initiativer er gennemført indtil den nye planperiode.

= Initiativet er gennemført

= Initiativet er igangsat men ikke gennemført / status er ukendt

= Initiativet er ikke gennemført

Aktivitet

2010

2011

2012

Status

 Affaldsminimering og forebyggelse        

Gennemførelse af et eller flere projekter med skoler omkring ideer og muligheder for affaldsforebyggelse              
Kommunen understøtter Renovests Skraldeskole og har ikke selv gennemført aktiviteter.

 

 x

 

Tage initiativ til tværfagligt samarbejde i de kommunale institutioner med henblik på løsninger, der gavner miljøet og mindsker affaldsmængden                    
Kommunens Agenda 21-medarbejder har runderet kommunale institutioner, herunder med fokus på affaldsforebyggelse og affaldshåndtering
   

 x

 Deltage i udarbejdelse af et paradigme for grønne indkøb    

 x

Iværksætte informationstiltag for borgere og virksomheder
I affaldshåndbøger for husholdninger og erhverv har affald som ressource været fokuspunkt mindst én gang
     

 Restaffald fra private husstande      

 

Gennemførelse af en opfølgende brugerundersøgelse, baseret på telefoninterviews, med henblik på at måle borgernes tilfredshed efter harmoniseringen
Gennemført primo 2012
 

 x

 

Informationskampagner om restaffald i samspil med andet
En del af den almene oplysning i affaldshåndbøgerne
 

x

x

Udbud af restaffaldsordningen
Kontrakten er forlænget
   

 x

Papir fra private husstande      

 

Tilfredsheden af den nuværende ordning evalueres i forbindelse med en samlet brugerundersøgelse
Gennemført primo 2012
 

 x

 

Vurdering af antal og placering af bobler i sommerhusområderne
Der er løbende arbejdet med placering af bobler, men ikke systematisk.

x

   

Vurdering af indsamlingsfrekvens for papir på landet

   

Udbud af papirordningen
Kontrakten er forlænget

   

 x

Glas og flasker og andet genanvendeligt (dåser og plast) - private husstande      

 

Gennemførelse af pilotprojekt med opstilling af bobler til dåser og plast på centrale steder sammen med boblerne til glas og flasker
Dåser og plastflasker til drikkevarer er nu en del af indsamlingsordningen for glas og flasker

 x

x

 

         

Gennemførelse af informationstiltag målrettet indsamlingen af glas og flasker samt plast og dåser
En del af den almene oplysning i affaldshåndbøgerne

 

x

 

Vurdering af antal og placering af bobler til glas og flasker

 x

   

 Storskrald fra private husstande      

 

Vurdering af borgernes tilfredshed med ordningen i forbindelse med brugerundersøgelsen baseret på telefoninterviews. 
Gennemført primo 2012

 x

 x

 

Vurdering af hvilke fraktioner der skal indsamles i ordningen, og om ordningen skal ændres.
Gennemført 2014

 

 x

 x

Vurdering af indførelse af ringeordning for storskrald i sommerhusområderne
Spørgeskema i Affaldshåndbog 2010 viste meget lille interesse

 x

   

Løbende information om ordningen
En del af den almene oplysning i affaldshåndbøgerne

 x

 x

 

Udbud af storskraldsordning
Kontrakten er forlænget
   

 x

 Farligt affald fra private husstande      

 

Intensiv informationskampagne omkring farligt affald målrettet borgere og børn og unge  

 x

 

Evaluering af batteriindsamlingsordning i forbindelse med brugerundersøgelsen
Gennemført primo 2012
 

 x

 

Indgåelse af aftale med batteriproducenter om gebyrer og tilbagelevering af batterier
Ikke længere en del af affaldssystemet

 x

   

-------

Hjemmekompostering i private husstande      

 

Gennemførelse af oplysningskampagne om de miljømæssige fordele ved hjemmekompostering
En del af den almene oplysning i affaldshåndbøgerne
   

 x

Boligforeninger      

 

Samarbejde med beboerforeninger om generel information om affaldsordninger og brugen af disse    

 x

Opstilling af batteribokse til opsamling af batterier

 x

 x

 

Sommerhuse      

 

Der laves forsøg med opstilling af bobler til opsamling af dåser og/eller plast.
Dåser og plastflasker til drikkevarer er nu en del af indsamlingsordningen for glas og flasker

 x

   

Der gennemføres generelle og løbende informationskampagner på forskellige sprog

 x

x

Restaffald fra erhverv  

 

Indgåelse af dialog med virksomheder om bedre sortering af restaffald  

x

x

Se på muligheden for at gøre ordningen mere fleksibel

 

 x

 x

 Genanvendeligt affald fra erhverv      

 

Det kommunale miljøtilsyn skal have særlig fokus på at vejlede virksomhederne i at udsortere emballage til genanvendelse, så en højere genanvendelsesprocent opnås
Det er en integreret del af det ordinære miljøtilsyn
 

x

Farligt affald fra erhverv      

 

Gennemførelse af informationskampagner for erhverv om korrekt sortering og behandling af farligt affald

 

x

x

Det kommunale miljøtilsyn skal gøre en særlig indsats for at oplyse om behandling af farligt affald ved erhvervstilsyn
Det er en integreret del af det ordinære miljøtilsyn

 

x

x

Øvrigt affald fra erhverv      

 

Gennemførelse af informationskampagner der målretter sig forskellige indsatsområder.
Team Miljø har gennemført slamsugerseminar og nedbryderdag
   

 x

Relationer til affaldsselskaber      

 

Afklaring af kommunens forhold til affaldsselskaberne      

Genbrugspladser      

 

Der arbejdes videre med strukturanalysen med henblik på at skabe en samlet handlingsplan for genbrugspladserne

 x

   

Der udregnes gebyrer for private og erhverv for brug af genbrugspladserne  

 x

 

Der ses nærmere på de nuværende åbningstider

 x

   

Løbende uddannelse af pladspersonalet med henblik på bedre service, vejledning og tilsyn omkring fejlsortering

 x

 x

 x

Løbende vurdering af behov for yderligere opsamling af affaldstyper på genbrugspladserne

 x

 x

 x

Indførelse af brugen af klare plastsække ved aflevering af affald

 x

 x

 

Jordkartering      

 

Undersøgelse af muligheden for at etablere jordkartering i kommunen      

Brugerundersøgelse - opfølgning      

 

Gennemførelse af en brugerundersøgelse baseret på telefoninterviews blandt enfamiliehuse og sommerhuse.
Gennemført primo 2012

 

 x

 x

Gennemførelse af en supplerende undersøgelse af tilfredsheden på genbrugspladserne efter eventuelt nye tiltag.
Ikke gennemført, da ændringerne på genbrugspladsområdet ikke er fuldt implementeret endnu

   

 x

-------

Informationsaktiviteter og kampagner      

 

Affaldshåndbogen for boliger, sommerhuse og erhverv udgives en gang om året

 x

 x

 x

Gennemførelse af informationskampagner overfor private målrettet specifikke tiltag eksempelvis genanvendelse af emballage.

 x

 x

 x

Gennemførelse af informationskampagner overfor virksomheder målrettet specifikke tiltag.    

 x

Jammerbugt Kommunes hjemmeside for affald      

 

Gennemførelse af målrettet information om brugen af Jammerbugt Kommunes hjemmeside.
En del af den almene oplysning i affaldshåndbøgerne

 x

   

Løbende udvikling af hjemmesiden med henblik på at gøre den brugervenlig

 x

 x

 x

Inddrage borgernes viden og tilfredshed med hjemmesiden i den kommende brugerundersøgelse.
Brugerundersøgelse vedr. affaldshåndbøger 2011 omfattede også hjemmesiden

 x

   

Undervisning og undervisningsmateriale      

 

Medvirke til at udarbejde undervisningsmateriale til skoler og børneinstitutioner.
Kommunen understøtter Renovests Skraldeskole og gennemfører  ikke selv aktiviteter

 

 x

 x

Informere målrettet om skoleklassers mulighed for at besøge affaldsanlæg i området  

 x

Informationstiltag og vejledning for erhverv      

 

Løbende dialog med virksomhederne med henblik på at understøtte og assistere i deres affaldssortering.
En del af den almene oplysning i affaldshåndbøgerne og en integreret del af det ordinære miljøtilsyn

   

 x

Informationskampagne overfor virksomhederne med henblik på at oplyse om brugen af Jammerbugt Kommunes hjemmeside    

 x

Kommunikation af affaldsplanen internt i Jammerbugt Kommune      

  

Der skal informeres om affaldsplanen ved interne møder i kommunen

 x

 x

 

Der skal gøres særlige tiltag for at affaldssorteringen internt i Jammerbugt Kommune fungerer bedst muligt.
Kommunens Agenda 21-medarbejder har besøgt kommunale institutioner, herunder med fokus på affaldsforebyggelse og affaldshåndtering

 x

 x

 

Regulativer      

 

Der skal vedtages nye rammeregulativer i 2010 efter gældende nationale retningslinier

 x

    
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort