Bilag 3 - Klagevejledning til miljøvurdering

Hvad kan der klages over? - § 16, stk. 1 og 2

Afgørelser om pligt til at udarbejde en miljøvurdering eller ej.

Afgørelserne kan påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. For afgørelser truffet i henhold til Planloven gælder:

Hvem kan klage? – Planlovens § 59

  • Miljøministeren.
  • Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man? - Planlovens § 60

Klage skal være skriftlig og skal sendes til:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

Eller til e-mailadressen: raadhus@jammerbugt.dk

Kommunen videresender herefter klagen med sagens bilag til Natur- og Miljøklagenævnet.

Frist for at indgive klage - Planlovens § 60

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages - Planlovens § 60

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Gebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender opkrævning.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Indbringelse for domstolene - Planlovens § 62

Afgørelser efter Planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort